China

instagram
facebook

Gong Qin Fang
Ji Fang
Fan Gaoqi
Shao Qi Hua
Yan Jinjie
Tong Yan Kui
Guo Ling
Yao Xi Ping
Sheng Pu
Chen Qiue
Fu Ruixia
Zhao Shengtao
Wang Jin Xi and Ji Fang
Wang Wenji
Chen Wei Xiong
Cao Xiuwen
Zhang Xuanzhang
Wang Ya’e
Zhu Su Zhen
Fan Zhihua
Luo Zhijan

· Measurements  are in centimeters, height preceding width (height x width).

 

Dan Chill, GINA – Gallery of International Naïve Art
© all rights reserved